ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนสมัครครูผู้สอนมาตรฐานเคพีเอ็น
เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนดนตรีโดยครูผู้สอนจากเคพีเอ็น มีคุณภาพเดียวกันและได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน มาตรฐาน KCI จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว KCI ย่อมาจาก KPN Certified Instructor หรือ “ครูมาตรฐานเคพีเอ็น”

KCI หมายถึง “ครู” ของสถาบันดนตรีเคพีเอ็น ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกและการฝึกอบรม “KCI Workshop & Training Program” และเมื่อเป็น ครูแล้ว ระบบ KCI ก็จะทำหน้าที่ในการ พัฒนาครูให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังทำหน้าที่รักษามาตรฐานการสอน ของ สถาบันดนตรีเคพีเอ็นทั่วประเทศ

Copyright 2014. All rights reserved. KPN Music Company Limited.